TANITIM
 

Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği obezite cerrahisi alanında çalışan hekimleri yetiştirmek, bir platformda toplamak ve bu konuyu yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir dernektir.

Derneğimiz Avrupada bu konuylla ilgili kurulan ilk derneklerden biridir ve kendine özgün amblemi olan bir kaç dernekten biridir. IFSO (International Federation Surgery of Obesity) tarafından üye kabul edilen ilk derneklerden biridir.

Bu güne kadar üç ulusal ve uluslararası katılımlı konge düzenlemiş olup ve çeşitli zamanlarda sempozyum ve kurslarla sertifikalı eğitim vermiştir. Üyelerinden isteyenlerin büyük bir bölümünü IFSO ya kayıt ettirerek uluslar arası üyelik kazandırmıştır. Kurs ve sempozyum çalışmaları IFSO ‘ nun bilgisi ve desteği ile yapılmıştır. Kongrelere IFSO tarafından dünya çapında cerrahlar görevlendirilmiştir. Ulusal kongrelerde tüm cerrahi tekniklerle canlı ameliyat yapan IFSO nun ilk üyesi olmuştur. Obezite Cerrhaisi ile ilgilen Genel Cerrah sayısı hızla artmıştır, Türkiye nin her tarafında bunlar cerrahi girişimler yapmaktadırlar.Ayrıca obezite cerrahisine destek veren Anestezioloji, Endıokrinoloji, Dahiliye, Plastik ve Rekonstiktif Cerrahi ve Psikiyatri Uzmanları da dernenğimize üye olabilmekte ve bu branşlara ait eğitim programlarıda düzenlenmektedir.

Derneğimiz ülke çapında uluslar arası destekli (IFSO) başta üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri olmak üzere tüm eğitim kurumları ile işbirliğine devam etmektedir.

Tüm bu çalışmalarımız ile IFSO 2013 Dünya Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahi Kongresi İstanbul da düzenleme hakkını kazandık.

Prof. Dr. Mustafa Taşkın
TOSS Başkanı

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

  Mustafa TAŞKIN  
Mustafa ŞAHİN A. Kağan ZENGİN Halit Eren TAŞKIN
Belgin Süsleyici DUMAN Mehmet Fatih AVŞAR Mehmet GÖRGÜN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Cüneyt KIRKIL Hüseyin YILMAZ Asım CİNGİ
Ramazan ERYILMAZ   Erhan AYGEN
     

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

Recep ÖZGÜLTEKİN Nurullah BÜLBÜLLER  

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Selen SOYLU Veysel NUMAN  

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: "Obesity Surgery (Bariatrik Cerrahisi) Derneği".

Derneğin merkezi İstanbul'dur. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 2- Obezite ve morbid obezitenin (Klinik aşırı şişmanlık) tedavisinde cerrahi uygulamaların prensiplerini koymak; Cerrahinin Morbid Obezite tedavisinde Uluslararası Tıp Doktorları ve Cerrahlar tarafından kabul görmüş ve onaylanmış medikal tedavi olduğu hakkında Türk Tıp Doktorlarına, Türk Cerrahlarına ve diğer tüm sağlık görevlilerine aydınlatıcı ve eğitici bilgiler "sunmak", bu konuyla ilgili tıbbi faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek, obezite ve Morbid obezite ile ilgili halk sağlığını korumaya yönelik Türk kamuoyunu bilgilendirici nitelikte yayınlar ve faaliyetlerde bulunmak, Morbid obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarını hem tıp otoritelerinin hem de halk tarafından bilinmesini sağlamak, Morbid Obezitenin klinik olarak tedavi edilmesi bilincini hem hastalara hem de sağlık kuruluşuna aktarmaya çalışmak obezite ve Morbit obezitenin epidemiyolojisi itibariyle estetik yollarla tedavisinin imkansızlığını, obezite cerrahisinin tedavi edici tıbbi bir uygulama olması sebebiyle kozmetik cerrahiden farklı olduğunu Türk Tıp otoritelerine ve Türk kamuoyuna tıbben kanıtlama faaliyetlerinde bulunmak, Bariatri ve Bariatrik cerrahinin etimolojisini tüm Türk Sağlık Kuruluşlarına ve halka aktarmak, Ülke nüfusunda şişmanlık oranının artmasıyla meydana gelen sağlık ve ekonomi kayıplarını, ciddi riskleri ortaya çıkarıcı çalışmalar yapmak, toplumda kötü beslenme alışkanlıklarının şişmanlığa yol açması ve tıbben geçersiz, sağlığa aykırı zayıflama rejimlerinden ziyade doğru beslenme bilgilerini sağlıkla ilgili tüm birimlerle istişarelerde bulunmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Özellikle Bariatrik Cerrahi ile ilgili Cerrahlar arasında işbirliğini sağlamak,
 2. Morbid obezite ile ilgili cerrahlar, uzman hekimler, tıp doktorlarının klinik ve deneysel çalışmalarını desteklemek,
 3. Bilimsel araştırmalar, çalışmalar, seminerler, konferanslar, kongre, kurs ve açık oturumlar düzenlemek,
 4. Bilimsel dergi, kitap ve benzerlerini yayınlamak, dağıtımını sağlamak,
 5. Aynı amaçla kurulmuş yabancı derneklerle bilimsel işbirliğinde bulunmak,
 6. Obezite ve obezitiye bağlı hastalıklarla uğraşacak kuruluşlar oluşturmak,
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 8. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 12. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her hekim bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

A- Faal Üye:
Obezite ile ilgili cerrahi tıp dallarında çalışan hekim ve uzman hekimler faal üye olabilirler.

B- Kıdemli Faal Üye:

I - Dernek faal üyesi olarak başarılı, I0 yılı tamamlayan faal üyeler,
II- Obezite ile ilgili çalışmaları genel kurulca üstün görülerek ödüllendirilen uzman hekimlerdir.

C- Onur Üyesi:
Derneğin çalışmalarının maddi ve manevi katkılarda bulunan değerli Türk Hekim ve Aydınlarıdır. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların, bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu
 3. Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Kurucu üyeler, faal üyeler ve kıdemli faal üyelerden oluşur. Genel kurul toplantıları 2 yılda bir Aralık ayında yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyelerin listesini düzenler. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün öncesinden mahalli bir gazetede ilan edilir ve mahalli mülki amirine bildirir. Ayrıca, bütün üyelere en az 15 gün önce davetiye (Yazılı veya elektronik posta ile) gönderilerek genel kurul toplantısı duyurulur. Genel Kurul Toplantısı; ilan edilen ve mahalli mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul yönetim kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye sayılarının 2 katından aşağı olamaz. Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya bir değer yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Genel kurul açısından sonra genel kurulu yönetecek bir başkan, bir başkan vekili ve eteri kadar genel kurul sekreterleri seçilir. Sekreterler tutanağı düzenlerler, başkanla birlikte imzalayarak yeni seçilen yönetim kuruluna verirler.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından biriikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlan, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Yönetim kurulu,denetleme kurulu ve disiplin kurulları seçilir.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulu ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Derneğin uluslararası bilimsel faaliyetleri, yurtdışındaki benzeri bilimsel kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin feshi: 5253  sayılı dernekler yasası gereğince genel kurul tarafından verilir ve bu durumda derneğin malları hazineye intikal eder,
 8. Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 9. Disiplin Kurulu,
  Genel kurul tarafından kurucu üyeler, faal üyeler ve kıdemli faal üyeler arasından gizli oyla 5 kişiden oluşur. Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları; Yönetim kurulunun üyelerle ilgili şikayetlerini araştırır ve üyelikten çıkarılma teklifini yönetim kuruluna yapar. Üyelikten çıkarılma ilk genel kurulda karara bağlanır.
 10. Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesi,
  Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi için, yönetim kurulu ve üyelerinden en az 1/5'i tarafından istek gereklidir. Yönetim kurulu, en geç bir ay içinde isteği görüşmek üzere genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır, kesin karar genel kurulca alınır.
 11. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu,
Yönetim kurulu, 7 Asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

 1. Başkan, genel kurul tarafından kurucu üyeler veya kıdemli faal üyeler arasından gizli oyla seçilir. Seçimde esas; genel kurul mevcudu sayısının yansından bir fazla oy almaktır.
 2. Dernek Başkanı, Derneği temsil eder. Yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu toplantısına" başkanlık eder. Derneğin mali işlerini düzenler ve yönetir.
 3. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca gizli oyla seçilir. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
 4. Dernek Başkanı; Yönetim kuruluna seçilenler arasından bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye adayını yönetim kurulunun ilk toplantısında yönetim Kurulu onayına sunar. Yönetim kurulu onayladığı takdirde seçim tamamlanmış olur.
 5. Başkan Yardımcısı; başkan vekili olarak yönetim kurulu toplantılarına katılır ve başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 6. Genel Sekreter,
  1. Derneğe ait bütün yazışmaları yönetir,
  2. Derneğe ait;
   • Karar kayıt defteri
   • Üye kayıt defteri ve
   • Gelen, giden evrak dosyalarını düzenler,
  3. Toplantı gündemini başkanla birlikte hazırlar,
  4. Toplantılara katılan üyelerin sayı ve isimlerini saptayarak toplantı dosyasında saklar ve,
  5. Derneğin yayın organı editörü ile işbirliği yapar.
 7. Sayman,
  1. Derneğin gelir ve gider defterini tutar ve gerekli evrakı düzenler,
  2. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defterini tutar,
  3. Yönetim kurulu toplantılarında derneğin mali durumu hakkında bilgi verir
  4. Dernek başkanı ile birlikte derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz gereçleri alır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesaplarını yapmak ve Dernek başkanı ile saymanın birlikte hazırladığı gelecek döneme ait ^ dernek ön bütçesini tetkik etmek ve genel kurul onayına sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallan satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
 7. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 10. Ayda   en   az   bir   defa   toplanarak   derneğin   idari,   bilimsel   ve   mali işlerini tetkik eder ve yönlerdirir,
 11. Derneğe yapılacak bağışları kabul eder,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetleme kurulu,
Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla ve oy çokluğu ile açık sayım yapılır. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre en geç altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanır. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden alınacak aidatı ne şekilde ve ne miktarda alınacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından düzenlenecek olan  kongre,  konferans ve toplantı  gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler

Derneğin parası, yönetim kurulunun kararlaştırdığı bankaya yatırılır ve dernek başkanı ve saymanın birlikte imzası ile çekilebilir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri, Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alinan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler öze! kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Biidirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi'ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikte, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Derneğin iç denetimi, denetleme kurulu tarafından her yıl en geç 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla derneğin ilgili tüm hesap ve kayıtlarını denetler. Eksik veya olumsuzlukları tespit eder, rapor halinde yönetim kurulunu uyarır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Gene! kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde "Obesity Surgery (Bariatrik Cerrahisi) Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallar paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir)

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 22- İş bu tüzük 21 (Yirmibir) maddeden ibarettir.

Name and Headquarters of the Association
Article 1 - Name of the Association: "Obesity Surgery Association of (Bariatric Surgery)".

The headquarters is in Istanbul. It does not have a branch.

The Purpose of the Association and Study Subjects and Forms that will be Sustained
To Achieve This Purpose

 

 

 


 

Article 2- To put the principles of surgical applications in the treatment of obesity and morbid obesity (Clinical Obesity); To "provide" illuminating and educational information to Turkish Medical Doctors, Turkish Surgeons and all other health professionals about the medical treatment of the surgeon that is accepted and approved by the International Medical Doctors and Surgeons in Morbid Obesity treatment, to organize related medical activities and organizations, to make informative publications and activities for Turkish public to maintain the public health, to make public awareness of the health problems that arise due to Morbid obesity, to try to spread the consciousness of clinical treatment of Morbid Obesity to both the patient and the health institution, to carry out activities in order to medically prove to Turkish Medicine Authorities and Turkish public that due to the epidemiology of Morbid obesity,  the aesthetic treatment is out of the question and that since obesity treatment is a therapeutic medical treatment , cosmetic surgery is different; to transfer the etymology of bariatric and bariatric surgeries to all Turkish Health Organizations and to the public, to carry out studies that will reveal the health and economic losses and serious risks caused by the increase in the rate of obesity in the population of the country, to hold a consultation with all units related to health about the correct nourishment information rather than diets that are medically invalid and bad for health and that bad nutrition habits lead to fatness.

 

 

 

Study Subjects and Forms to be sustained in the Association
1. To cooperate with Surgeons especially in relation to Bariatric Surgery,
2. To support clinical and experimental studies of surgeons, specialists, medical doctors related to morbid obesity,
3. To organize scientific researches, studies, seminars, conferences, congresses, courses and open sessions,
4. Publishing scientific journals, books and the like, distributing them,
5. To cooperate with foreign associations established for the same purpose,
6. To create institutions to deal with obesity and obesity related diseases,
7. To provide a healthy working environment for the purpose of accomplishing the purpose, to provide all kinds of technical tools and restorers, fixtures and stationery materials,
8. To carry out aid collection activities provided that necessary permissions are obtained and to accept donations from domestic and foreign countries,
9. To purchase, sell, rent, lease and install the same rights on the immovable properties, which are needed for the activities of the association,
10. Establishing foundations, establishing a federation or participating in an established federation if it is deemed necessary for the realization of the purpose, establishing the facilities that the associations can take with the necessary permission,

11. To carry out joint projects with public institutions and organizations in the fields of their duties, without prejudice to the provisions of the Law No. 5072 on Associations and Foundations of Public Associations and Organizations,
12. To open a representative office in order to carry out the activities of the association in places where it is deemed necessary,
13. To create platforms to realize a common purpose with other associations or foundations, trade unions and similar non-governmental organizations in areas that are relevant to the purpose of the association and which are not prohibited by law.
Membership About and Membership Process
Article 3 - Any physician who possesses an ability to act and who accepts to work in this direction by adopting the purposes and principles of the association has the right to become a member of this association.
Membership application to be made in writing to the president of the association shall be made in the form of acceptance or rejection of membership within maximum thirty days of the board of directors of the association and the result shall be communicated to the applicant in writing. The member accepted for the application is registered in the book which will be kept for this purpose.

 

 


A- Active Member:
Physicians and specialist doctors working in surgical medicine related to obesity can be active members.
B- Senior Active Member:
I - Active members who are successful as members of the association, who have completed 10 years
II- Obesity-related studies are awarded by the General Assembly.
C- Honorary Member:
It is valuable Turkish physicians and intellectuals who have contributed materially and spiritually to their association studies. These members can participate in general assembly meetings but cannot vote. Honorary members can pay if they want.

Association members have equal rights. Every member has the right to participate in the organization activities and management.
Exiting membership
Article 4 - Each member has the right to leave the association, in writing, to notify.
The exit procedures reached by the board of directors for the resignation petition administration are deemed to have been completed. The departure from membership does not end the accumulated debts of associates.
Terminating Membership
Article 5 - Conditions requiring termination of the association membership.
1. Being in contradiction to the charter of the association,
2. To avoid the assigned tasks permanently,
3. Not to pay the membership fee within six months despite written warnings,
4. Failure to comply with the decisions made by the bodies of the Association.
5. Having lost membership conditions
If any of the above conditions is found, it is removed from the membership by decision of the board of directors.
The members of the association are entitled to appeal to the general assembly by arguing that there is no justifiable reason for this decision to withdraw. The general assembly makes a final decision on the removal from membership.
Members who are removed or removed from the association are deleted from the member registry and cannot claim rights to the association property.

 


 

Association Bodies
Article 6- The bodies of association are shown below.
1. General Assembly
2. Board of directors
3. Inspection board
Organization Form of the General Assembly of the Association, Meeting Time, Call and Meeting Procedure
Article 7- The General Assembly is the most authoritative decision-making body of the Association; it consists of founding members, active members and senior active members. General assembly meetings are held every 2 years in December. The board of directors shall arrange a list of members to attend the general assembly according to the association's charter. The date, time, place and agenda of the meeting shall be declared at least 15 days in advance and declared to a local newspaper. In addition, an invitation (written or electronic mail) is sent to all members at least 15 days before the General Assembly meeting is announced. General Meeting; At the day, hour and place declared and notified to the local property owner. The General Assembly convenes extraordinarily at times when the Board of Directors deems it necessary or upon written request of 1/5 of the Association members.
The general assembly is called by the board of directors.

 

If the board does not call for the general assembly meeting; Upon the application of one of the members, the peace judge appoints three members to convene the general assembly.
If the meeting is adjourned for any reason other than the reason for the failure to hold the majority, it shall be communicated to the members in accordance with the call procedure for the first meeting, including the reasons for the withdrawal. It is mandatory that the second meeting be held within six months at the latest from the date of withdrawal. The members are recalled to the second meeting according to the principles stated in the first paragraph.
The General Assembly meeting cannot be restored more than once.

If the board does not call for the general assembly meeting; Upon the application of one of the members, the peace judge appoints three members to convene the general assembly.
If the meeting is adjourned for any reason other than the reason for the failure to hold the majority, it shall be communicated to the members in accordance with the call procedure for the first meeting, including the reasons for the withdrawal. It is mandatory that the second meeting be held within six months at the latest from the date of withdrawal. The members are recalled to the second meeting according to the principles stated in the first paragraph.
The General Assembly meeting cannot be restored more than once.


The administration of the meeting and the provision of security belong to the chairperson. Only the items in the agenda are discussed at the General Assembly meeting. However, it is obligatory for the members who are present at the meeting to put on the agenda items which are requested to be discussed by 1/10 of the members. The General Assembly is concluded by negotiating the issues on the agenda and by making a decision. Each member has one vote in the general assembly; The member must use the play personally.
The issues discussed in the meeting and the decisions taken are written in a paper and signed by the chairman and the secretary. At the end of the meeting, the minutes and other documents are delivered to the chairman of the board of directors. The chairman of the board is responsible for maintaining these documents and delivering them to the newly elected board of directors within seven days.

 

Voting and Decision Making Procedures and Shapes of the General Assembly
Article 8- In the general assembly, the elections of the members of the board of directors and the board of auditors shall be openly voted by secret ballot and the other decisions shall be open unless otherwise decided. Secret votes are those days when the papers sealed by the president of the meeting or the ballot papers are cast by a member after being made by a member and cast into a hollow vessel and cast open after voting.
In open voting, the method specified by the president of the general assembly shall be applied.
Decision of the general assembly is taken by the absolute majority of the members attending the meeting. As a matter of fact, the amendment of the charter and the termination decision can only be taken by a two-thirds majority of the members attending the meeting.

Duties and Authorities of the General Assembly
Article 9- The following matters shall be discussed and settled in the General Assembly.
1. The board of directors, the supervisory board and the discipline boards are elected.
2. The amendment of the association charter,
3. Discussion of the reports of the management and audit committee,
4. Acceptance of the budget prepared by the board of directors,
5. Authorization of the board of directors to purchase necessary immovable properties in the Association or sell existing immovable properties.
6. Authorization of the board of directors to participate in international scientific activities of the association, as a member of similar scientific institutions abroad, or to separate from them,
7. Termination of association: In accordance with the law of associations numbered 5253, the general assembly shall issue the articles of association, and in that case the articles of association shall be transferred to the treasury,
8. To fulfill other duties stated in the law and in the charter of the association,
9. Disciplinary Committee,
The general assembly consists of 5 members with secret ballot among founding members, active members and senior active members. Disagreements between the members; The board investigates the members' complaints and makes a proposal for removal from the board of directors. Removal from membership is delegated to the first general assembly.
10. Amendment of the constitutional constitution,
In order to change the main constitution of the association, at least 1/5 of the board and its members require a request. The board of directors shall convene an extraordinary meeting of the general assembly to discuss the matter within a month at the latest, and the final decision shall be taken by the general assembly.
11. Performing other duties stated in the legislation to be made in the general assembly,
The general assembly, as the most authoritative organ of the association, sees the works not given to the other body of the assembly and uses the authorities.
The general assembly audits the other bodies of the assembly and can take them at any time for justifiable reasons.

Functions, Duties and Authorities of the Board of Directors
Article 10- The Board of Directors,
The board consists of 7 Executive and 5 substitute members.
1. The President shall be elected by secret ballot among the founding members or senior active members by the general assembly. Essence in selection; The general assembly is to receive one more vote than the number of residents.
2. The President of the Association shall represent the Association. The board calls the meeting. Chairman of the Board of Directors, managing the company and dealing with financial affairs.
3. Members of the board of directors shall be elected by secret ballot by the general assembly. Old board members may be re-elected.
4. President of the Association; A Vice Chairman, a Secretary General and a Treasurer candidate are elected to the Board of Directors for the approval of the Board of Directors at the first meeting of the Board of Directors. If the board approves, the election will be completed.
5. Vice-President; He shall attend the meetings of the board of directors as president and shall chair the meetings of the board of directors in the absence of the president.
6. General Secretary-
a. Manages all correspondence of the association,
b. Organizes;
I. Decision record
ii. Member's registry and
iii. Arranges incoming and outgoing files belonging to the association.
c. prepares the meeting agenda with the president,
d. determines the number and names of the participating members to the meeting and keeps them in the meeting file.

e. cooperates with the editorial body of the association’s publication.
7. Treasurer,
a. keeps the income and expense notebook and arranges the necessary documents,
b. Keeps budget, final account and balance sheet,
c. Provides information on the financial status of the association at board meetings
D. Together with the president of the association, receives necessary movable and immovable equipment.

Duties and Authorities of the Board of Directors
The board meets the following requirements.
1. Representing the Association or authorizing one or more of its members to do so,
2. Making calculations related to income and expenditure accounts, examining the preliminary budget of the Association for the next term prepared by the president and the treasurer, and submitting it to the approval of the General Assembly.
3. Preparing regulations about association’s works and submitting them to the approval of the General Assembly
4. With the General Assembly’s authorization, buying and selling movable and immovable property belonging to the association, having a building or a facility constructed, making a lease contract, establishing pledge mortgages or the same rights on behalf of the association,
5. Implementing the decisions taken in the general assembly,
6. Organizing the annual balance sheet and the report explaining the activities of the board of directors at the end of each activity year, presenting to the general assembly when convened
7. Transferring between funds and materials in the budget,
8. Deciding whether a member is accepted to the Association or his membership is terminated.
9. Taking and implementing all kinds of decisions in order to realize the purpose of the association,
10. Meeting and conducting administrative, scientific and financial affairs at least once a month,
11. Accepting donations to be made to the Association,
12. Making other duties assigned to him by the legislation and to use the authorities,

Officials, Duties and Authorities of the Audit Board
Article 11 - The supervisory board,
The supervisory board consists of 3 principal and 3 substitute members elected by the general assembly. The election is open counted with secret ballot and multiple votes. The most voted auditor is the chairman.
If there is a vacancy due to resignation or other reasons in the original member of the supervisory board, it is mandatory for the substitute members to call the relative of the substitute members according to the number of votes received in the general assembly.
Duties and Authorities of the Audit Board
Supervisory board; The organization shall inspect whether the books, accounts and records are kept in accordance with the legislation and the association statute and whether they are operating in accordance with the stated purpose and purpose of the study to be carried out for the realization of the purpose and the results of the audits at least not exceeding six months according to the principles and procedures determined in the association's charter. It presents the results to the executive board in a report and to the general assembly when convened. It also uses the duties and powers given to it by the legislation. When necessary, the general assembly convenes the meeting.

Income Sources of the Association
Article 12- The sources of income of the association are listed below.
1. Membership Participation: The Board determines the amount to be received from the members.
2. Donations and grants that real and legal persons have made to the association at their own discretion.
3. Income from activities such as congresses, conferences and meetings to be organized by the Association,
4. Income derived from the assets of the association,
5. Donations and aids to be collected in accordance with the provisions of the legislation on aid collection.
6. The association is the profits derived from the business activities that it has entered into in order to make the income it needs to realize its purpose.
7. Other income
The financial contribution of the association is deposited in the bank determined by the board of directors and can be withdrawn by signature of the president and treasurer.
Derivatives Bookkeeping Principles and Procedures, Keeping Books
Article 13- Basis of bookkeeping;
The Association is to keep account books according to the principles. However, if the annual gross income exceeds TRY 500 Thousand for 2005, the book is kept on the balance sheet basis starting from the following accounting period.
If the balance sheet principle is applied, if it is deducted below the above mentioned limit in two accounting periods, it can be converted to the business account basis as of the following year.
A book may be kept on the balance sheet basis with the decision of the board of directors irrespective of the above scale.
In the event of the opening of the business of the association, a book is kept for this business enterprise as well as the provisions of the Tax Procedure Law.

Registration Procedure
The books and records of the association shall be kept in accordance with the procedures and procedures specified in the Regulations of Associations.
Keeping Books
The following books are kept in the association.
a. The books to be kept on the basis of the business account and the principles to be followed are as follows:
1. Decision Book: The decision of the board of directors is written in this book in the order of date and number and the members participating in the six meetings are signed.
2. Member Registration Book: The identity information of the members who are members of the Association, the date of entering and leaving the association are processed in this book. Entrance and annual membership fees paid by members can be processed in this book.
3. Document Register: Incoming and outgoing documents are recorded in this book by date and sequence number. The original copies of incoming documents and outgoing documents are filed. Incoming or outgoing electronic mail is stored by retrieving the output.
4. Fixture Book: The date of acquisition of the fixtures belonging to the Association and the reduction of the place of use and the places that they are used or given and the usage periods are recorded in this book.
5. Business Account Book: Income received and expenses incurred on behalf of the Association are processed in this book openly and regularly.
6. Receipt Document Register: The serial number and serial number of the receipt documents, the names, surnames and signatures of receivables and returns of these documents and the dates they return are processed in this book.

b. The books to be kept on the basis of the balance sheet and the principles to be followed are as follows:
1. Books (1), (2), (3) and (6) of the subparagraph (a) shall also be kept in the balance sheet.
2. Journal, Ledger and Inventory Book: These books are made in accordance with the principles of the Tax Procedure Law and the General Communiqués of Accounting System Implementation published in the light of the enacted tax law and the authorization given to the Ministry of Finance by this Law.
Attendance of notebooks
Before starting to use the obligatory books in the association, the provincial associations are certified or notarized. The use of these books is continued until the pages are finished and the books are not checked. However, the books kept on the basis of the balance sheet and the books with the form or continuous form leaf are obligatory to be ratified every year in the last month before the year to be used.

 

Income Statement and Balance Sheet Arrangement
In case of keeping records according to the basis of the business account, "Business Accounts Table" will be prepared at the end of the year (31 December) (as specified in the Regulations of Associations, Annex-16). If a book is kept on a balance sheet basis, the balance sheet and income statement shall be prepared at the end of the year (31 December) on the basis of the General Communiqués on Accounting System Implementation published by the Ministry of Finance.
Income and Expense Transactions of the Association
Article 14 - Documents of income and expenditure;
The income of the association shall be collected by the "Certificate of Absence" (which is an example of the Association Regulation Annex-17). Documents such as receipts or statement of accounts issued by the bank in the event that the revenues of the association are collected via banks shall be replaced with certificates of receipt.

Association expenditures are made with expenditure documents such as invoice, retail sales book, self-employment receipt. However, for the payments within the scope of the Article 94 of the Income Tax Law, the Expense Receipt is prepared for expenditures complying with the provisions of the Tax Procedures Code and for the payments not included in this scope (the example of which is included in Appendix-13 of the Regulation on Associations).
Deliveries of free goods and services to be made to individuals, institutions or organizations by the Association shall be made with the "In-kind Aid Certificate" (which is included in Appendix-14 of the Association Regulations). The deliveries of free goods and services to be made by persons, institutions or organizations shall be accepted with the "Same Donation Received Document" (which is included in the Appendix-15 of the Regulations of Associations).
Receipt Documents
The "Receipt Documents" (in the form and size shown in Annex 17 of the Associations Regulation) to be used in the collection of the association revenues are printed on the printing board by the resolution of the board of directors.
In accordance with the relevant provisions of the Regulations on Associations regarding the printing and receipt of the receipts, the receipt from the printing house, the registration of the books, the handover between the old and new treasurers and the receipt of the receipts and the receipt of the collected receipts by the person or persons collecting income on behalf of the association.

License of authorization
The person or persons collecting income on behalf of the Association shall be determined by the decision of the board of directors by specifying the period of authorization. "Authorization Certificate" (including the example of the Associations Regulation ANNEX-19) containing the open identity, signature and photographs of the persons to collect income shall be issued by the association in triplicate and approved by the chairman of the association's board of directors. A copy of the Certificate is given to associations units. Amendments to the authorization certificate shall be communicated to the association's unit within fifteen days by the chairman of the board of directors.
Individuals who collect income on behalf of the Association may begin to collect income only after a period of authorization documents issued to their names is given to the associations unit.
The use, renewal, prosecution and other matters of the authorization document shall be governed by the relevant provisions of the Regulation on Associations.
Storage Period of Income and Expenses Documents;
Receipt documents, expenditure documents and other documents used by the association, except for the notebooks Are kept for a period of 5 years in accordance with the number and date order in the books they are registered with,

Submission of Declaration
Article 15- "Association Charter" related to the activities of the Association, the activities of the previous year and the results of the revenue and expenditure transactions as of the end of the year (presented in Annex-21 of the Association Regulations) shall be completed by the association's board of directors and submitted by the president of the association within the first four months of each calendar year Is given to the local administrative authority.
Notice Obligation
Article 16 - Notifications to be made to the civil authority;
Notice of the General Assembly
Within the thirty days following the ordinary or extraordinary general assembly meetings, the Chairman of the Board of Directors shall be notified of the "Administrative Board" by the Chairman of the Board of Directors of the "General Assembly Notice of Conclusion" (including the principal and substitute members elected to the management and supervisory boards and other bodies)
To the General Assembly's conclusion report;
1. An example of the minutes of the General Assembly meeting signed by the chairman, vice-chairmen and secretary,
2. If the charter amendment is made, a new and old form of chartered material is added to the final charter of the association charter, signed on each page of the charter.
Notice of immovable
The immovable to which the association is to be registered shall be notified to the administrative authority of the municipality by filling in the "Immovable Property Bias" within thirty days after the registration to the title (Annex-26 of the Association Regulations).
Notice of Getting Help Abroad
In the event that assistance is to be obtained from abroad, the Association shall fill in two copies of the "Notice of Receipt of Assistance Abroad" (as specified in Annex-4 of the Association Regulations) before receiving the aid and notify the civil administration authority.
In the notification form, an example of a decision of the board of directors taken in order to obtain assistance from abroad, a protocol, contract and similar documents prepared in this regard, and an example of a receipt, statement and similar document related to the account to which the aid is transferred is added.
It is compulsory to receive the cash benefits through the banks and to fulfill the notification condition before use.

Notice of Joint Projects with Public Institutions and Organizations
The protocol and the sample of the project made in relation to the joint projects carried out with the public institutions and organizations on the matters related to the duties of the association are added to the governorship of the place where the association center is located within one month following the protocol date by adding "Project Notification" (shown in ANNEX-23 of the Associations Regulation).
Notice of changes
"Change of Place Change Notice" (as specified in ANNEX-24 of the Association Regulations), which changes in the settlement place; The amendments to the association bodies other than the general assembly meeting shall be notified to the administrative authority of the municipality within thirty days following the amendment by filling in the "Amendment Notification of Association Organs" (specified in Annex 25 of the Association Regulations).
In the amendment made to the Association's charter, within thirty days following the General Assembly meeting where the charter amendment is made, the civilian authority shall be notified of the change in the charter,

 

Association Internal Audit
Article 17- The internal audit of the Association shall audit all related accounts and records of the Association by not later than 6 (six) months at the latest every year by the audit committee. It detects incomplete or negativities and warns the board of directors in case of a report.
Borrowing Procedures of the Association

Article 18- In case the Association is needed to carry out its activities and to carry out its activities, it may borrow with the decision of the board of directors. This borrowing may be made in cash or in the procurement of goods and services with credits. However, this borrowing cannot be made in a quantity that cannot be covered by the source of income of the organization and the association cannot be qualified to fall into the difficulty of payment.
How to Change the Charter
Article 19- Regulation change may be made by decision of the general assembly.
Again! 2/3 majority of the members who are entitled to participate in the general assembly are required to be able to make amendments to the statutes. In case of postponement of the meeting due to the failure to meet the majority, no majority will be required at the second meeting. However, the number of members attending this meeting may not be less than twice the number of members of the board of directors and auditors.
The majority of the decisions required for amending the statute are two-thirds of the votes of the members attending the meeting. In the general assembly, the amendment of the charter is made openly.
Financing of the Association and Liquidation of the Asset
Article 20- The general assembly of the association may decide to terminate the association at any time.
A majority of 2/3 of the members who are entitled to attend the general assembly are called for the termination of the termination in the General Assembly. In case of postponement of the meeting due to the failure to meet the majority, no majority will be required at the second meeting. However, the number of members attending this meeting may not be less than twice the number of members of the board of directors and auditors.

The majority of decisions required for the cancellation of the decision of annulment are 2/3 of the votes of the members present at the meeting. Decision of termination voting is made openly in the General Assembly.
Liquidation Procedures
Upon termination of the general assembly, the liquidation of the money, assets and rights of the association shall be made by the liquidation committee composed of the members of the last board of directors. These proceedings shall commence on the date of the receipt of the decision of the General Assembly relating to the termination or the termination of the termination thereof. In the process of liquidation, "Obesity Surgery (Association of Bariatric Surgery)" is used in case of liquidation in the name of the association in all operations.
The liquidation committee is authorized and authorized to complete the liquidation of the money, property and rights of the association from the beginning to the end in accordance with the legislation. This committee first examines the accounts of the professions. At the time of the investigation, the books, receipts, expenditure documents, title deeds and bank records and other documents belonging to the association are identified and their assets and liabilities are linked to a memorandum. During the liquidation proceedings, the members of the association are called and if the property is converted to money, the lender is paid. In the event that the association is credited, the receivables are collected. All money, property and rights remaining after the collection of claims and the payment of debts are transferred to the place determined in the general assembly. In the general assembly, if the place to transfer is not determined, it is transferred to the nearest club for the purpose of the foundation and to the association with the most members on the date of termination)

All liquidation proceedings shall be indicated in the liquidation proceedings and the liquidation proceedings shall be completed within three months, excluding the additional periods granted based on a justifiable reason for the property administration authorities.
It is obligatory that the liquidation committee shall notify the head of the local administration where the headquarters of the association is located in seven days after the completion of the liquidation and transfer of the money, property and rights of the association and the addition of the liquidation memorandum to this article.
It is the duty of the members of the last board of directors to keep the books and documents of the association as a liquidation committee. This duty can be conferred to a board of member too. These books and records must be kept for five years.
Lack of Provision
Article 21- In matters which are not mentioned in this regulation, the provisions of the Associations Law, the Turkish Civil Code and the Associations Regulations issued in these Laws and other relevant legislation shall apply to associations.
Article 22 - This statute consists of 21 (Twenty) Articles.

 

ABDULKADIR BEDIRLI

ADNAN BULUT

AHMET BEKIN

AHMET OZDEMIR

AHMET TEKIN

AHMET TURKCAPAR

AHMET NURAY TURHAN

ALI DURMUS

ALI TOLGA MUFTUOGLU

ALPER CELIK

ASIM CINGI

ATILLA AKOVA

BABEK TABANDEH

BAKI AYDOGAN

BELGIN SUSLEYICIDUMAN

CIHAN URAS

CUNEYT KIRKIL

DEMET OZELGUN

DILARA ISMAILOGLU

DILARA ISMAILOGLU

ELSHAD RIZAYEV

ENDER BADEMKIRAN

ERHAN AYGEN

ERHUN EYUBOGLU

EROL VURAL

ERSUN TOPAL

FAHRETTIN ACAR

FAKI AKIN

FATIH EROL

FATIH KAR

FATIH KUL

FATIH CAN KARACA

GOKHAN SELCUK OZBALCI

GUNIZ MAYENCI-KOKSAL

GURDAL OREN

HALIL COSKUN

HALIL OZGUC

HALIT EREN TASKIN

HASAN ALTUN

HUSEYIN YILMAZ

IBRAHIM SAKCAK

IMAT TAHIR SALIH

KAGAN ZENGIN

KAPLAN BAHA TEMIZGONUL

KENAN BINNETOGLU

KERIM GUZEL

LEVENT AVTAN

M.TAHIR ORUC

MEHMET GORGUN

MEHMET MIHMANLI

MEHMET ALI YERDEL

MEHMET BUGRA BOZAN

MEHMET FATIH AVSAR

MEHMET FATIH YUZBASIOGLU

MEVLUY PEHLIVAN

MURAT USTUN

MUSTAFA SAHIN

MUSTAFA TASKIN

MUZAFFER AL

NEJDET DERICI

NIHAL ZEKIYE ERDEM

NURAY KORAY

NURULLAH BUBULLER

OGUZ CETINKALE

OKTAY BANLI

OMER ALABAZ

OZDEN AVCI

PHILIPPE TOPART

RAMAZAN ERYILMAZ

RECEP AKTIMUR

RIZA KUTANIS

SAHIN OZTURK

SAHIN OZTURK

SALIM GUMUS

SAMET YARDIMCI

SULEYMAN BOZKURT

SULEYMAN CETINKUNAR

TANER YIGIT

TOYGAR TOYDEMIR

TUGRUL TANSUG

TUNA BILECIK

TURGUT IPEK

ULGEN ZENGIN

UMUT BARBAROS

VOLKAN YUMUK

ABDURRAHMAN AKAY

ABDÜLKADİR BEDİRLİ

ADEM KARATAŞ

ADNAN BULUT

AHMED PAMUKÇU

AHMET BEKİN

AHMET BELLİ

AHMET ÖZDEMİR

AHMET TÜRKÇAPAR

AHMET KOCAEL

AHMET TEKİN

AHMET NURAY TURHAN

AHMET ORHAN GÜRER

AHMET ZİYA BALTA

ALİ AKTEKİN

ALİ SOLMAZ

ALİ UZUNKÖY

ALİ BORA ÜSTÜNSOY

ALİ CİHAT YILDIRIM

ALP DEMİRAĞ

ALPASLAN SAÇIKARA

ALPER AYTEKİN

ALPER ÇELİK

ASIM CİNGİ

ATİLLA AKOVA

AYLİN ERDİM

BABEK TABANDEH

BAHA TOLGA DEMİRBAŞ

BAKİ AYDOĞAN

BAKİ EKÇİ

BARIŞ BAYRAKTAR

BARIŞ DEMİRİZ

BARIŞ GÜÇLÜ

BAYRAM KAYABAŞI

BELGİN SÜSLEYİCİ DUMAN

BURAK UĞRAŞ

BURHAN HAKAN KANAT

CAVİT AVCI

CEM DÖNMEZ

CENAN OKTAY

CENGİZ AYDIN

CENGİZHAN ÖZDEMİR

CİHAN URAS

CÜNEYT KIRKIL

DENİZ ATASOY

DENİZ GÜLHAN

DİLARA İSMAİLOĞLU

EKMEL TEZEL

EMEL SÜTSÜNBÜLOĞLU

EMİN ERSOY

EMRE GÜNAY

ENDER BADEMKIRAN

ENGİN OKAN YILDIRIM

ERDAL CÜCÜK

ERDAL İZCİ

ERDOĞAN SÖZÜER

ERHAN AYGEN

ERKAN AKSOY

EROL VURAL

ERSİN AKSU

ERSİN ÖZTÜRK

ERSUN TOPAL

ESAT UĞUR GÖRPE

ESEF İMREK

ETHEM ÜNAL

EVRİM BEKEN

FAHRETTİN ACAR

FAKİ AKIN

FATİH AYDOĞAN

FATİH ÇİFTÇİ

FATİH EROL

FATİH KAR

FATİH KARAYOL

FATİH KUL

FATİH CAN KARACA

FATİH MEHMET AVŞAR

FEHMİ TABAK

FERAY AKBAŞ

FERHAT ÇAY

FERİDUN AYSU

FEYZULLAH ERSÖZ

FİKRET BEYAZ

GÖKHAN SELÇUK ÖZBALCI

GÜLTEKİN OZAN KÜÇÜK

GÜNDÜZ AKGÖL

GÜNİZ KÖKSAL

GÜRDAL ÖREN

HACI MURAT ÇAYCI

HAFİZE UZUN

HAKKI NURETTİN KARAMAN

HALİL ALIŞ

HALİL DİNÇER

HALİL ÖZGÜÇ

HALİL COŞKUN

HALİL KAYA YORGANCI

HALİM ÖZÇEVİK

HALİT EREN TAŞKIN

HALUK RECAİ ÜNALP

HASAN ALTUN

HASAN ŞAHİN

HAYAL ULFA

HÜSEYİN UZUN

HÜSEYİN YILMAZ

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

IMAD SALİH

İBRAHİM AYVAZ

İBRAHİM ÇOLHAN

İBRAHİM SAKÇAK

İBRAHİM GÜRHAN GÜNGÖR

İLGAR ŞAMİLOV

İSMAİL DEMİR

İSMET ÖZAYDIN

KADİR YILDIRIM

KAĞAN ZENGİN

KAĞAN KARABULUT

KAPLAN BAHA TEMİZGÖNÜL

KEMAL PEKER

KENAN BİNNETOĞLU

KENAN ERZURUMLU

KERİM GÜZEL

KORAY KARABULUT

LATİF YILMAZ

LEVENT AVTAN

M. FİKRİ KÜNDEŞ

M.A. TOLGA MUFTUOĞLU

M.TİMUÇİN AYDIN

MANİ HABİBİ

MAZHAR ALP BOZBORA

MEHMET DENİZ

MEHMET FERAHMAN

MEHMET GÖRGÜN

MEHMET GÜLER

MEHMET KAPLAN

MEHMET MİHMANLİ

MEHMET ÖZDOĞAN

MEHMET AKGÜL

MEHMET AKGÜN TEPELİ

MEHMET ALİ YERDEL

MEHMET ALPER ÖZTÜRK

MEHMET BUĞRA BOZAN

MEHMET BÜLENT TIRNAKSIZ

MEHMET FATİH YÜZBAŞIOĞLU

MEHMET MAHİR ÖZMEN

MEHMET RASİH YILMAZ

MEHMET YALIM UÇTUM

MEHRDAD BOHLOOLI

MELİH PAKSOY

MERİÇ EMRE BOSTANCI

METİN ERTEM

METİN KARADENİZ

MEVLÜT PEHLİVAN

MİRSALEH ABDULLAYEV

MİTHAT KERİM ARSLAN

MUAMMER KARAKAŞ

MUHİTTİN TEMİZ

MURAT AYNACI

MURAT KOCA

MURAT ÜSTÜN

MUSTAFA ATABEY

MUSTAFA KUŞAK

MUSTAFA ŞAHİN

MUSTAFA TAŞKIN

MUSTAFA TİRELİ

MUSTAFA ŞENER

MUSTAFA ERHUN EYÜBOĞLU

MUZAFFER AKINCI

NECAT KAPLAN

NECDET DERİCİ

NİHAT YAVUZ

NURETTİN UMUT BARBAROS

NURHAN HALUK BELEN

NURULLAH BÜLBÜLLER

OĞUZ ÇETİNKALE

OĞUZ UĞUR AYDIN

OKTAY AYDIN

OKTAY BANLI

OKTAY TOSUN

ONUR KUTLU

ONUR PEŞLUK

OSMAN SÖYLEMEZ

OSMAN ŞİMŞEK

OSMAN YILDIRIM

ÖMER ALABAZ

ÖZDEN AVCI

ÖZHAN ÇETİNDAĞ

PHİLİPPE TOPART

PINAR ÇİĞDEM KOCAEL

RAGIP TAŞ

RAGIP GÖKHAN DEDEOĞLU

RAMAZAN ERYILMAZ

RECEP AYDIN

RECEP AKTİMUR

RECEP AKTİMUR

RECEP ÖZGÜLTEKİN

RIZA ÖZDEMİR

RIZA KUTANİŞ

SAMET YARDIMCI

SAMİ AÇAR

SEDAT OCAK

SELÇUK ÖZARMAĞAN

SELEN SOYLU

SEMA TEKİN

SENİYYE ÜLGEN ZENGİN

SERDAR GÜRSUL

SERHAN ÇELİKHİSAR

SERKAN TEKSÖZ

SERKAN ZENGER

SERTAÇ ATA GÜLER

SEYFİ EMİR

SİNAN ÇARKMAN

SİNAN ERSİN

SUAT BENEK

SÜLEYMAN ATALAY

SÜLEYMAN BOZKURT

SÜLEYMAN ÇETİNKÜNAR

SÜLEYMAN DEMİRYAS

SÜLEYMAN KARGIN

SÜLEYMAN BÜLENT TUĞRUL

SÜLEYMAN ÇAĞLAR ERTEKİN

SÜPHAN ERTÜRK

ŞAHİN KAHRAMANCA

ŞAHİN ÖZTÜRK

ŞENİZ ÜNAL

ŞENOL İBRAHİM CARILLI

ŞÜKRÜ ÖZDEMİR

TANER YİĞİT

TEVFİK ŞAHİN

TOYGAR TOYDEMİR

TUĞRUL DEMİREL

TUĞRUL TANSUĞ

TUNA BİLECİK

TURGUT ANUK

TURGUT İPEK

TUTU ZEYNALOVA

UĞUR DOĞAN

UĞUR YAŞAR

ÜLKÜ TAŞKIN

ÜMİT KOÇ

VARLIK EROL

VEDAT SAĞIR

VEYSEL UMMAN

VOLKAN DEMİRHAN YUMUK

YAHYA ÖZEL

YASİN PEKER

YELİZ EMİNE ERSOY

YEŞİM ERBİL

YILDIRIM TÜYLÜ

YUNUS YAVUZ

YUSUF AKDENİZ

YUSUF YAĞMUR

ZAFER TEKE

ZEYNEP ÖZKAN

ZİYA SALİHOĞLU