TOSS ONLINE KAYIT
BİZE ULAŞIN
Gönder

Prof.Dr.Orhan ERSEK (1939-1988)’in Anısına

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Katılımcılar;

Yaklaşık 30 senedir Türkiye' de Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi alanında verdiğimiz mücadele hızla devam etmektedir.

Bu süreç içerisinde sayısız kurs, kongre ve bilimsel etkinlikler ile ülkemizde bu alanda hastalarımıza ve topluma faydalı bilim insanları yetiştirmeyi planladık.

Bu mücadelemizde başarılı olduğumuz inancındayım. Türkiye' de güncel olarak her sene 20.000 üzerinde metabolik cerrahi ameliyatı yapılmaktadır ve komplikasyon oranları Dünya standartları altındadır.

Bu amaçla düzenlediğimiz 6. Ulusal ve 5. Akdeniz Metabolik Hastalıklar Kongresi'nde metabolik Cerrahi' de güncel yaklaşımlar ve multisdisipliner çalışma prensiplerini konuşmak üzere tüm genel cerrah endokrinolog, diyetisyen, psikiyatrist, psikolog, anestezist, anestezi teknikeri ve hemşire arkadaşlarımızı bu mücadelenin bir parçası olarak aramızda görmekten mutluluk duyacağım.

Ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında obezite ve metabolik hastalıkların görüldüğü ülkeler arasında ilk sırayı almaktadır. Bu nedenle bu yılki toplantımızda obezite ile işbirliği içinde ve Dünya standartları ile koordine şekilde nasıl mücadele edebiliriz ve cerrahi teknikleri etik kurallar ışığında nasıl mükemmelleştirerek yaygınlaştırırız konusunu tartışacağız.

Birebir Simülasyon uygulamaları , hasta başı faaliyetleri ve 6 adet canlı cerrahi girişim ile ulusal ve uluslararası eğitmenlerin eşliğinde bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımızın kısa sürelide olsa eğitimine birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak bizim için bir onur ve mutluluk kaynağıdır.

Özellikle bu yıl genç arkadaşlarımıza daha fazla sunum şansı ve interaktif olarak yurt dışı ve yurt içi konusunda uzman kişiler ile tartışma ve sorgulama fırsatı vermek istiyoruz.

Renkli sosyal programımız ile samimi ve nitelikli bir kongre geçireceğiz. 17 Ekim 2019' da görüşmek dileği ile.

Prof.Dr. Mustafa Taşkın
Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı

 

Prof. Dr. Bruno DILLEMANS
Kongre Es Başkanı

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

 
Mustafa TAŞKIN
 
Mustafa ŞAHİN
A. Kağan ZENGİN
Halit Eren TAŞKIN
Belgin Süsleyici DUMAN
Mehmet Fatih AVŞAR
Cüneyt KIRKIL

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Mehmet GÖRGÜN
Hüseyin YILMAZ
Asım CİNGİ
 
Ramazan ERYILMAZ
Erhan AYGEN
 

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

 
Halil ÇOŞKUN
Nurullah BÜLBÜLLER
 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

 
Selen SOYLU
Veysel NUMAN
 

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: "Obesity Surgery (Bariatrik Cerrahisi) Derneği".

Derneğin merkezi İstanbul'dur. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 2- Obezite ve morbid obezitenin (Klinik aşırı şişmanlık) tedavisinde cerrahi uygulamaların prensiplerini koymak; Cerrahinin Morbid Obezite tedavisinde Uluslararası Tıp Doktorları ve Cerrahlar tarafından kabul görmüş ve onaylanmış medikal tedavi olduğu hakkında Türk Tıp Doktorlarına, Türk Cerrahlarına ve diğer tüm sağlık görevlilerine aydınlatıcı ve eğitici bilgiler "sunmak", bu konuyla ilgili tıbbi faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek, obezite ve Morbid obezite ile ilgili halk sağlığını korumaya yönelik Türk kamuoyunu bilgilendirici nitelikte yayınlar ve faaliyetlerde bulunmak, Morbid obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarını hem tıp otoritelerinin hem de halk tarafından bilinmesini sağlamak, Morbid Obezitenin klinik olarak tedavi edilmesi bilincini hem hastalara hem de sağlık kuruluşuna aktarmaya çalışmak obezite ve Morbit obezitenin epidemiyolojisi itibariyle estetik yollarla tedavisinin imkansızlığını, obezite cerrahisinin tedavi edici tıbbi bir uygulama olması sebebiyle kozmetik cerrahiden farklı olduğunu Türk Tıp otoritelerine ve Türk kamuoyuna tıbben kanıtlama faaliyetlerinde bulunmak, Bariatri ve Bariatrik cerrahinin etimolojisini tüm Türk Sağlık Kuruluşlarına ve halka aktarmak, Ülke nüfusunda şişmanlık oranının artmasıyla meydana gelen sağlık ve ekonomi kayıplarını, ciddi riskleri ortaya çıkarıcı çalışmalar yapmak, toplumda kötü beslenme alışkanlıklarının şişmanlığa yol açması ve tıbben geçersiz, sağlığa aykırı zayıflama rejimlerinden ziyade doğru beslenme bilgilerini sağlıkla ilgili tüm birimlerle istişarelerde bulunmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Özellikle Bariatrik Cerrahi ile ilgili Cerrahlar arasında işbirliğini sağlamak,
 2. Morbid obezite ile ilgili cerrahlar, uzman hekimler, tıp doktorlarının klinik ve deneysel çalışmalarını desteklemek,
 3. Bilimsel araştırmalar, çalışmalar, seminerler, konferanslar, kongre, kurs ve açık oturumlar düzenlemek,
 4. Bilimsel dergi, kitap ve benzerlerini yayınlamak, dağıtımını sağlamak,
 5. Aynı amaçla kurulmuş yabancı derneklerle bilimsel işbirliğinde bulunmak,
 6. Obezite ve obezitiye bağlı hastalıklarla uğraşacak kuruluşlar oluşturmak,
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 8. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 12. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her hekim bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

A- Faal Üye:
Obezite ile ilgili cerrahi tıp dallarında çalışan hekim ve uzman hekimler faal üye olabilirler.

B- Kıdemli Faal Üye:

I - Dernek faal üyesi olarak başarılı, I0 yılı tamamlayan faal üyeler,
II- Obezite ile ilgili çalışmaları genel kurulca üstün görülerek ödüllendirilen uzman hekimlerdir.

C- Onur Üyesi:
Derneğin çalışmalarının maddi ve manevi katkılarda bulunan değerli Türk Hekim ve Aydınlarıdır. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların, bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu
 3. Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Kurucu üyeler, faal üyeler ve kıdemli faal üyelerden oluşur. Genel kurul toplantıları 2 yılda bir Aralık ayında yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyelerin listesini düzenler. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün öncesinden mahalli bir gazetede ilan edilir ve mahalli mülki amirine bildirir. Ayrıca, bütün üyelere en az 15 gün önce davetiye (Yazılı veya elektronik posta ile) gönderilerek genel kurul toplantısı duyurulur. Genel Kurul Toplantısı; ilan edilen ve mahalli mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul yönetim kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye sayılarının 2 katından aşağı olamaz. Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya bir değer yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Genel kurul açısından sonra genel kurulu yönetecek bir başkan, bir başkan vekili ve eteri kadar genel kurul sekreterleri seçilir. Sekreterler tutanağı düzenlerler, başkanla birlikte imzalayarak yeni seçilen yönetim kuruluna verirler.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından biriikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlan, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Yönetim kurulu,denetleme kurulu ve disiplin kurulları seçilir.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulu ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Derneğin uluslararası bilimsel faaliyetleri, yurtdışındaki benzeri bilimsel kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin feshi: 5253  sayılı dernekler yasası gereğince genel kurul tarafından verilir ve bu durumda derneğin malları hazineye intikal eder,
 8. Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 9. Disiplin Kurulu,
  Genel kurul tarafından kurucu üyeler, faal üyeler ve kıdemli faal üyeler arasından gizli oyla 5 kişiden oluşur. Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları; Yönetim kurulunun üyelerle ilgili şikayetlerini araştırır ve üyelikten çıkarılma teklifini yönetim kuruluna yapar. Üyelikten çıkarılma ilk genel kurulda karara bağlanır.
 10. Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesi,
  Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi için, yönetim kurulu ve üyelerinden en az 1/5'i tarafından istek gereklidir. Yönetim kurulu, en geç bir ay içinde isteği görüşmek üzere genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır, kesin karar genel kurulca alınır.
 11. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu,
Yönetim kurulu, 7 Asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

 1. Başkan, genel kurul tarafından kurucu üyeler veya kıdemli faal üyeler arasından gizli oyla seçilir. Seçimde esas; genel kurul mevcudu sayısının yansından bir fazla oy almaktır.
 2. Dernek Başkanı, Derneği temsil eder. Yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu toplantısına" başkanlık eder. Derneğin mali işlerini düzenler ve yönetir.
 3. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca gizli oyla seçilir. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
 4. Dernek Başkanı; Yönetim kuruluna seçilenler arasından bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye adayını yönetim kurulunun ilk toplantısında yönetim Kurulu onayına sunar. Yönetim kurulu onayladığı takdirde seçim tamamlanmış olur.
 5. Başkan Yardımcısı; başkan vekili olarak yönetim kurulu toplantılarına katılır ve başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 6. Genel Sekreter,
  1. Derneğe ait bütün yazışmaları yönetir,
  2. Derneğe ait;
   • Karar kayıt defteri
   • Üye kayıt defteri ve
   • Gelen, giden evrak dosyalarını düzenler,
  3. Toplantı gündemini başkanla birlikte hazırlar,
  4. Toplantılara katılan üyelerin sayı ve isimlerini saptayarak toplantı dosyasında saklar ve,
  5. Derneğin yayın organı editörü ile işbirliği yapar.
 7. Sayman,
  1. Derneğin gelir ve gider defterini tutar ve gerekli evrakı düzenler,
  2. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defterini tutar,
  3. Yönetim kurulu toplantılarında derneğin mali durumu hakkında bilgi verir
  4. Dernek başkanı ile birlikte derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz gereçleri alır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesaplarını yapmak ve Dernek başkanı ile saymanın birlikte hazırladığı gelecek döneme ait ^ dernek ön bütçesini tetkik etmek ve genel kurul onayına sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallan satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
 7. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 10. Ayda   en   az   bir   defa   toplanarak   derneğin   idari,   bilimsel   ve   mali işlerini tetkik eder ve yönlerdirir,
 11. Derneğe yapılacak bağışları kabul eder,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetleme kurulu,
Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla ve oy çokluğu ile açık sayım yapılır. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre en geç altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanır. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden alınacak aidatı ne şekilde ve ne miktarda alınacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından düzenlenecek olan  kongre,  konferans ve toplantı  gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler

Derneğin parası, yönetim kurulunun kararlaştırdığı bankaya yatırılır ve dernek başkanı ve saymanın birlikte imzası ile çekilebilir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri, Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alinan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler öze! kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Biidirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi'ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikte, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Derneğin iç denetimi, denetleme kurulu tarafından her yıl en geç 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla derneğin ilgili tüm hesap ve kayıtlarını denetler. Eksik veya olumsuzlukları tespit eder, rapor halinde yönetim kurulunu uyarır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Gene! kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde "Obesity Surgery (Bariatrik Cerrahisi) Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallar paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir)

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 22- İş bu tüzük 21 (Yirmibir) maddeden ibarettir.

ABDULKADİR BEDİRLİ
AHMET TURKCAPAR
AHMET NURAY TURHAN
AHMET ÖZDEMİR
AHMET TEKİN
AHMET ZIYA BALTA
ALİ AYDIN
ALİ DURMUŞ
ALİ TOLGA MUFTUOGLU
ALPER CELİK
ALİ SOLMAZ
ASIM CINGI
ATILLA AKOVA
AYCA DOKUR
AZIZ BORA KARIP
BABEK TABANDEH
BAKİ AYDOĞAN
BARIS DEMIRIZ
BELGİN SÜSLEYİCİDUMAN
BİLGEHAN CAGDAS SONBAHAR
BURAK KAVLAKOGLU
BURAK UĞRAŞ
BURCIN BATMAN
CEMALETTİN CAMCI
CENAN OKTAY
CEREN ISERI
CIHAN URAS
CUNEYT KAYAALP
CUNEYT KIRKIL
DEMET OZELGUN
DILARA İSMAİLOGLU
ELSHAD RZAYEV
EMİN YILMAZ
EMRE BAYTAROGLU
EMRE GÜVERCİN
ERHAN AYGEN
ERHUN EYUBOGLU
ERKAN YARDIMCI
EROL VURAL
ERSOY TASPINAR
ERSUN TOPAL
FAHRETTIN ACAR
FAKİ AKIN
FATİH CAN KARACA
FATİH KAR
FATİH KUL
FATMA MERT BIBEROGLU
FATMA KAHRAMAN GOK
FERSAHOGLU MEHMET MAHIR
FIRAT TUTAL
GÖKHAN CİPE
GÖKHAN ZAIM
GÖKHAN SELÇUK ÖZBALCI
GÖZDE İN
GUNGOR GUL
GÜRDAL ÖREN
HACI MEHMET ODABASI
HALİL COŞKUN
HALİT EREN TAİKIN
HASAN AKYOL
HASAN ALTUN
HASAN ERDEM
HASAN OFLUOGLU
HAVVA NUR CUHA
HUSEYIN SINAN
HÜSEYİN EKEN
HÜSEYİN YILMAZ
IMAD TAHER SALIH
İBRAHİM KARATAS
İBRAHİM SAKCAK
İSMAİL CALIKOGLU
KAGAN ZENGİN
KAMİL GÜLPINAR
KEMAL GORKEM OZGEN
KENAN BINNETOGLU
KERIM GUZEL
KOCAOLUK AKIN
KUTBETTIN ALTUN
M.TAHIR ORUC
MAHMUT DOĞAN
MEHMET ALİ YERDEL
MEHMET ALPER OZTURK
MEHMET BAYRAK
MEHMET BUĞRA BOZAN
MEHMET CELAL KIZILKAYA
MEHMET FATİH AVSAR
MEHMET FATİH KORKMAZ
MEHMET FATİH YUZBASIOGLU
MEHMET MIHMANLI
MERAL KUCUK YETGIN
MEVLÜT PEHLİVAN
MUHAMMED RASIT AYKOTA
MURAT ÜSTÜN
MUSTAFA ATABEY
MUSTAFA ŞAHİN
MUSTAFA TAŞKIN
MUZAFFER AL
NADIDE GİZEM TARAKCI
NAMIK OZKAN
NAMIK YILMAZ
NEJDET DERİCİ
NESLİHAN AGABABA
NİHAL ZEKİYE ERDEM
NURAY KORAY
NURULLAH BUBULLER
OĞUZ DOGAN
OKTAY BANLI
OMER GUNAL
ONUR BIRSEN
OZAN SEN
ÖZDEN AVCI
ÖZGÜR AKGÜL
PHILIPPE TOPART
RAMAZAN ERYILMAZ
RECEP AKTİMUR
RUKEN ASLINUR SAMANCI
SAMET YARDIMCI
SERCAN YUKSEL
SERPIL BILGIN AKYAGCI
SERVET KARAGÜL
SEVVAL ISIKLI
SÜLEYMAN BOZKURT
SÜLEYMAN CETINKUNAR
ŞAHİN ÖZTÜRK
TANER YİĞİT
TUGRUL TANSUG
TUNA BILECIK
TURGUT İPEK
ULGEN ZENGİN
UMUT BARBOROS
VOLKAN YUMUK
YASAR SUBUTAY PEKER
YILMAZ BILSEL
YUNUS YAVUZ
A. Murat KOCA
Abdurrahman AKAY
Abdülkadir Bedirli
Adem KARATAŞ
Adnan BULUT
Ahmed PAMUKÇU
Ahmet KOCAEL
Ahmet TEKİN
Ahmet Bekin
Ahmet BELLİ
Ahmet Nuray TURHAN
Ahmet Orhan GÜRER
Ahmet Özdemir
Ahmet TÜRKÇAPAR
Ahmet Ziya Balta
Ali Bora Üstünsoy
Ali Cihat YILDIRIM
Ali Solmaz
Ali UZUNKÖY
Alp DEMİRAĞ
Alpaslan SAÇIKARA
Alper Aytekin
Alper ÇELİK
Asım CİNGİ
Atilla Akova
Aylin Erdim
Babek TABANDEH
Baha Tolga DEMİRBAŞ
Baki AYDOĞAN
Baki EKÇİ
Barış Bayraktar
Barış DEMİRİZ
Barış Güçlü
Bayram KAYABAŞI
Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN
Burak Uğraş
Cavit AVCI
Cem Dönmez
Cenan OKTAY
Cengiz AYDIN
Cengizhan ÖZDEMİR
Cüneyt KIRKIL
Deniz ATASOY
Deniz GÜLHAN
Edip Erdal YILMAZ
Ekmel TEZEL
Emel Sütsünbüloğlu
Emin ERSOY
Emre Günay
Ender BADEMKIRAN
Engin Okan Yıldırım
Erdal Cücük
Erdal İZCİ
Erdoğan SÖZÜER
Erhan AYGEN
Erkan Aksoy
Erol VURAL
Ersin Aksu
Ersin Öztürk
Ersun TOPAL
Esat Uğur GÖRPE
Esef İmrek
Ethem ÜNAL
Evrim BEKEN
Fahrettin ACAR
Faki Akın
Fatih AYDOĞAN
Fatih Can Karaca
Fatih ÇİFTÇİ
Fatih EROL
Fatih KAR
Fatih Karayol
Fatih KUL
Fatih Mehmet AVŞAR
Fehmi TABAK
Feray AKBAŞ
Ferhat Çay
Feridun Aysu
Feyzullah ERSÖZ
Fikret Beyaz
Gökhan Selçuk ÖZBALCI
Gültekin Ozan KÜÇÜK
Gündüz AKGÖL
Güner OGUNÇ
Güniz Köksal
Gürdal ÖREN
Hacı Murat ÇAYCI
Hafize UZUN
Hakkı Nurettin Karaman
Halil COŞKUN
Halil ALIŞ
Halil DİNÇER
Halil Kaya YORGANCI
Halil ÖZGÜÇ
Halim ÖZÇEVİK
Halit Eren TAŞKIN
Haluk Recai ÜNALP
Hasan ALTUN
Hasan Şahin
Hayal Ulfa
Hüseyin UZUN
Hüseyin YILMAZ
Hüseyin Cahit Yalçın
Imad SALİH
İbrahim Ayvaz
İbrahim ÇOLHAN
İbrahim SAKÇAK
İbrahim Gürhan Güngör
İlgar ŞAMİLOV
İsmail DEMİR
İsmet ÖZAYDIN
Kadir Yıldırım
Kağan KARABULUT
Kağan ZENGİN
Kaplan Baha Temizgönül
Kemal PEKER
Kenan ERZURUMLU
Kerim GÜZEL
Koray Karabulut
Latif Yılmaz
Levent AVTAN
M. Fikri KÜNDEŞ
M.Timuçin AYDIN
Mani HABİBİ
Mazhar Alp BOZBORA
Mehmet AKGÜL
Mehmet Akgün TEPELİ
Mehmet Ali Yerdel
Mehmet Alper ÖZTÜRK
Mehmet Buğra Bozan
Mehmet Bülent TIRNAKSIZ
Mehmet DENİZ
Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu
Mehmet FERAHMAN
Mehmet GÖRGÜN
Mehmet GÜLER
Mehmet KAPLAN
Mehmet Mahir ÖZMEN
Mehmet Mihmanli
Mehmet Özdoğan
Mehmet Rasih YILMAZ
Mehmet Yalım Uçtum
Mehrdad BOHLOOLI
Melih PAKSOY
Meriç Emre BOSTANCI
Metin ERTEM
Metin KARADENİZ
Mevlüt PEHLİVAN
Mirsaleh ABDULLAYEV
Mithat Kerim ARSLAN
Muammer Karakaş
Muhittin TEMİZ
Murat Aynacı
Murat ÜSTÜN
Mustafa ŞENER
Mustafa ATABEY
Mustafa Erhun EYÜBOĞLU
Mustafa Kuşak
Mustafa ŞAHİN
Mustafa TAŞKIN
Mustafa TİRELİ
Muzaffer AKINCI
Necat Kaplan
Necdet DERİCİ
Nihat YAVUZ
Nurettin Umut BARBAROS
Nurhan Haluk Belen
Nurullah BÜLBÜLLER
Oğuz ÇETİNKALE
Oğuz Uğur AYDIN
Oktay Aydın
Oktay BANLI
Oktay TOSUN
Onur KUTLU
Onur PEŞLUK
Osman SÖYLEMEZ
Osman ŞİMŞEK
Osman Yıldırım
Ömer Alabaz
Özden AVCI
Özhan Çetindağ
Philippe Topart
Pınar Çiğdem KOCAEL
Ragıp Gökhan DEDEOĞLU
Ragıp Taş
Ramazan ERYILMAZ
Recep AKTİMUR
Recep AKTİMUR
Recep ÖZGÜLTEKİN
Recep AYDIN
Rıza KUTANİŞ
Rıza ÖZDEMİR
Samet YARDIMCI
Sami Açar
Sedat Ocak
Selçuk ÖZARMAĞAN
Selen SOYLU
Sema TEKİN
Seniyye Ülgen ZENGİN
Serdar Gürsul
Serhan Çelikhisar
Serkan TEKSÖZ
Serkan ZENGER
Sertaç Ata GÜLER
Seyfi EMİR
Sinan ÇARKMAN
Sinan ERSİN
Suat Benek
Süleyman ATALAY
Süleyman BOZKURT
Süleyman Bülent TUĞRUL
Süleyman Çağlar Ertekin
Süleyman ÇETİNKÜNAR
Süleyman DEMİRYAS
Süleyman Kargın
Süphan ERTÜRK
Şahin KAHRAMANCA
Şahin ÖZTÜRK
Şeniz Ünal
Şenol İbrahim CARILLI
Şükrü ÖZDEMİR
Taner YİĞİT
Tevfik ŞAHİN
Toygar Toydemir
Tuğrul DEMİREL
Tuğrul TANSUĞ
Tuna Bilecik
Turgut ANUK
Turgut İPEK
Tutu Zeynalova
Uğur Doğan
Uğur Yaşar
Ülkü TAŞKIN
Ümit KOÇ
Varlık EROL
Vedat SAĞIR
Veysel UMMAN
Volkan Demirhan YUMUK
Yahya ÖZEL
Yasin PEKER
Yeliz Emine ERSOY
Yeşim ERBİL
Yıldırım Tüylü
Yunus YAVUZ
Yusuf AKDENİZ
Yusuf YAĞMUR
Zafer Teke
Zeynep ÖZKAN
Ziya SALİHOĞLU